Ushadevi                       Arem Udhairaj                     Gundappa Shetty                       Jairam Reddy  
       
                         Pavan G                     Santhappa Rai P.                 Shameem Amanullah   Sujatha S. Rai  
             
     
                   Yasmeen                Sunil Kumar Barnnal                      Chandana                       Abhilash  
             
       
                  Sri Girijamma                           Shamala                            Pramila.C                            Neha Jain